1. lithonephrotomy
    اسْتِخْراجُ حَصاةِ الكُلْيَة {بالجراحة}