Recht   Religion   accountancy  
Englisch
Arabisch
  Adjektiv
 1. forbidden [ more forbidden ; most forbidden ] {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 2. taboo [ more taboo ; most taboo ]
 3. prohibited {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 4. illicit {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 5. unlawful [ more unlawful ; most unlawful] {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 6. illegal {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 7. proscribed {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 8. forbidding {Recht}
  مُحَرِّم {قانون}
 9. interdicted [ more interdicted ; most interdicted ] {Relig.}
 10. outlawed {Recht}
  مُحَرَّم {قانون}
 11. prohibitive [ more prohibitive ; most prohibitive] {Recht}
  مُحَرِّم {قانون}
 12. enjoined {account.}
  مُحَرَّم {محاسبة}
 13. interdictive {Relig.}
 14. interdictory {Relig.}
 15. Substantiv
 16. taboo [pl. taboos]
 17. forbidder {Recht}
  مُحَرِّم {قانون}
 18. interdictor {Relig.}
 19. ...